Werkwijze

Aanmelding-Intake-Behandeling

Je kan je aanmelden via het contactformulier. Na aanmelding neemt de psycholoog binnen 2 werkdagen contact met je op om een intake in te plannen. In dit eerste gesprek is er alle tijd om uit te leggen wat er aan de hand is. Om een goed beeld van jou, je achtergrond en de oorzaak van de problemen te krijgen stelt de psycholoog je aanvullende vragen. Uitgangspunt is het biopsychosociale model: dat betekent dat zowel lichamelijke (bio), psychische en sociale factoren kunnen bijdragen aan jouw gevoel. Na de intake wordt je uitgenodigd om een screeningslijst in te vullen (ROM). Ook vult de psycholoog een observatielijst (HoNos+) in, waaruit een zorgvraagtype volgt. Nadat alle gegevens bekend zijn worden een beschrijvende diagnose, DSM-V-classificatie en behandelplan opgesteld. De uitkomst hiervan wordt met jou in de volgende sessie besproken.

Tijdens de behandelfase krijg je advies en natuurlijk een flinke steun in de rug. De werkwijze is gebaseerd op o.a. de cognitieve gedragstherapie. Door anders te leren denken (cognitief) en doen (gedrag) kom je al gauw op een ander spoor. Daarnaast wordt gewerkt met principes uit de oplossingsgerichte, cliëntgerichte en inzichtgevende therapie. Als er sprake is van trauma kan EMDR worden toegepast. Elementen uit de Infant Mental Health (IMH) theorie kunnen worden onderzocht en besproken. Via het Ehealth-portaal van Embloom kan je oefeningen maken, videobellen en beveiligd chatten met je psycholoog.

Als cliënt heb je bij deze praktijk van begin tot eind met dezelfde psycholoog te maken. Er werken geen andere medewerkers binnen de praktijk. Tijdens vakantie of andere afwezigheid zorgt de psycholoog voor een waarnemer, die met contactgegevens bekend wordt gemaakt op de Contact-pagina.

HoNos+ en Zorgvraagtypering

De Health of the Nation Outcome Scales (HoNoS) is een klinisch observatie-instrument dat ingevuld wordt door je psycholoog in de diagnostische fase. De observatielijst bestaat in de oorspronkelijke Britse versie, die in 1998 ontwikkeld werd,  uit 12 vragen over de geestelijke gezondheidstoestand van de cliënt. Voor toepassing in de GGZ in Nederland, vanaf 2022, werden 7 vragen, vandaar de +,  toegevoegd. Uit het invullen van de HoNoS+ volgt een zorgvraagtype. Hiermee wordt de zorgbehoefte van de cliënt transparant gemaakt en kan er gepaste zorgzwaarte in gezet worden. Wanneer er reden is om hiervan af te wijken dan zal alsnog het zorgvraagtype worden aangepast naar inzicht van de psycholoog. Hoe hoger het zorgvraagtype, hoe meer zorg er in gezet wordt en vice versa. Het is een middel om de zorgvraag te evalueren en waar nodig de zorg op- of af te schalen. Na een aantal maanden tot een jaar kan de psycholoog ervoor kiezen om de HoNos+ opnieuw voor je in te vullen. Het zorgvraagtype wordt gebruikt als 1 van de uitgangspunten bij het maken van afspraken over verzekerde zorg tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. De psycholoog is verplicht het zorgvraagtype op de factuur te vermelden. Vanaf juli 2023 doet de NZA onderzoek naar zorgvraagtype in relatie tot de besteedde zorg. Hiervoor worden de zorgvraagtypen gepseudonimiseerd doorgestuurd naar de NZA. Heb jij hier bezwaar tegen? Dan kan je bij de je psycholoog een formulier tekenen waardoor de informatie niet doorgestuurd hoeft te worden. Vraag hier gerust naar. Zie hier de folder van de NZA hierover: Patiëntfolder zorgvraagtypering ggz.

ROM

Met het oog op kwaliteit word je uitgenodigd om mee te doen aan Routine Outcome Monitoring (ROM). Dat betekent dat je voor, tijdens en na de behandeling een vragenlijst invult. Je krijgt hiervoor een uitnodiging van Embloom in je mailbox of op de praktijk. ROM heeft als doel om het verloop van je behandeling te monitoren en zonodig bij te sturen. Vanzelfsprekend wordt de uitslag met je besproken in 1 van de vervolgsessies.

DOORVERWIJZEN

Soms is de psychische problematiek zodanig dat er meer nodig is dan begeleiding vanuit deze praktijk. De psycholoog bespreekt dat met je en zorgt, als jij daarvoor toestemming geeft, voor een passende verwijzing naar een andere hulpverlener, arts of instantie. BBD biedt geen acute psychiatrische zorg. Bij crisissituaties wordt geadviseerd onmiddellijk contact op te nemen met de huisarts of de huisartsenpost.