Dossier en Privacy

Vanaf het moment dat je je aanmeldt wordt er een persoonsgebonden dossier aangelegd. Hierin wordt informatie opgeslagen om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden goed uitgevoerd worden. De informatie bestaat o.a. uit je NAW-gegevens en zorgverzekering, een samenvatting van het intake-gesprek, gespreksverslagen, de verwijsbrief van huisarts en eventuele andere inkomende en uitgaande correspondentie van (medisch) specialisten. De diagnose en het behandelplan behoren tot het dossier, evenals de uitslagen van vragenlijsten en observaties m.b.t. je gedrag. De informatie wordt bewaard conform de wet- en regelgeving, zie o.a. de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

Met betrekking tot het dossier bestaan een aantal rechten en plichten:

– De psycholoog is verplicht een dossier aan te leggen.

– Het dossier wordt 20 jaar bewaard en daarna vernietigd.

– De cliënt heeft het recht het dossier in te zien.

– De cliënt heeft het recht om het dossier te laten vernietigen. Hiervoor dient een schriftelijk verzoek te worden ingediend. Dit verzoek wordt 20 jaar bewaard.

– Derden hebben geen recht op inzage of afschrift van het dossier. Derden worden enkel met toestemming van cliënt geïnformeerd over behandelinhoudelijke zaken.

– De zorgvraagtypen die uit de verplichtte observatielijst de HoNos worden verkregen, worden gepseudonimiseerd aangeleverd aan de NZA, omdat de NZA onderzoek doet naar de middelen en kosten in de GGZ. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft hiervoor akkoord gegeven. Mocht jij je daar niet prettig bij voelen, vraag dan bij de psycholoog om een opt-out formulier. Zie ook de pagina ‘Werkwijze’ op deze site.